【转载@代码已开源】用python提取QQ群用户数据用于精准营销

qiang 2022-05-17营销推广 软件工具评论字数 15028阅读50分5秒

强子本人比较喜欢研究各种营销工具,日常关注五二破姐社区,今天发现一个python爱好者@杨氏一个帖子“[原创工具] python获取Q群的信息数据100%用得到【已开源】”,于是就马上下载体验了下,可用有效。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

说起提取数据精准营销,早在2009年开始我们就在用了,一直很好用,当年做培训和后来开发销售淘客分佣系统的时候都用过,非常好用,因为QQ群可以根据关键词筛选加群,获取到的用户都是产品和服务的精准潜在客户,ROI那时候是相当的高了。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

时至今日,虽然营销界的风口热点在短视频和微信上,但也不影响老的有效方法依然有效。有数据统计,95后和00后用户使用QQ的时间要比微信多的多。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

及时微信是占用用户时间最多的应用,也不影响大家因为工作等原因,依然要依赖邮件和手机短信,剩下的可以发挥自己想象。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

分享前的申明

分享这些,只是从精准营销角度去分析操盘思路和流程,仅供大家参考学习。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

一切正规的产品和服务,通过本文分享的几种方法去做营销推广是一点问题都没有的,比如各大银行的促销邮件,新款游戏上线的推广等等。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

任何好的推广方式都不应该去做违法违规的事情,不值得。毕竟阳光正规的项目也遍地都是对吧~文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

下面开始正式分享。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

亲测提取效果

【转载@代码已开源】用python提取QQ群用户数据用于精准营销文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

这里获取到的数据还是很全面的,包含QQ昵称、群昵称、QQ号码、性别、Q龄、入群时间和最后发言时间(可以知道活跃状况)、手机号,区域城市、还有微博id。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

这里面可以使用的有效数据已经很全了,最有价值的就是昵称+qq号+手机号,至少可以通过EDM邮件营销、微信营销、短信营销 三大方式去做精准推送营销。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

这三种营销方式该怎么玩?

下面简单分享下可操作的几种方式。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

1、微信营销

目前用户活跃度最高的方式也就是微信了。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

可以利用提取到的qq号、手机号去批量检测用户是否开通微信,筛选出开通了微信的数据去加成微信好友,然后配合适当的广告话术定向精准的营销。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

2、短信营销

这个就不用多说了吧,获取到目标用户手机号后,可以通过短信群发定向的推送匹配用户的产品和服务广告。相比微信还少了加好友一个步骤,只需要创作好内容文案、找个靠谱的发送服务商推送即可。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

3、EDM营销营销

邮件是最古老的一种营销方式,也是成本相对较低,比较容易做出规模化的方式,俗话说量变可以引起质变,加上这种方式可以通过关键词、有计划的去筛选目标用户所在的QQ群加群,获得的客户数据还算是比较精准的潜在用户了,通过邮件可以很轻松的通知到数千数万乃至几十万百万潜在用户,再配合销售信软文文案,提高阅读率和转化率,每个流程都优化好的情况下这个结果也会是不错的。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

成品工具下载链接

补充说明

软件使用很简单,下载解压后,登录QQ并运行“QQ群信息获取.exe”主程序即可,剩下的看界面选择应该就会玩了。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

如果是会python的技术流,还可以自己去研究下开源代码,说不定还能diy出更多新功能玩法呢,如果你会这个编程语言,也喜欢专研,不妨来交流下,说不定还能碰撞延伸出更多好玩的方案。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

本工具为强子转载分享,还是非常感谢作者@杨氏的免费分享。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

QQ群数据提取工具python开源代码

import threading
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
from tkinter import *
import tkinter.filedialog
from tkinter import scrolledtext
import requests
from PIL import Image
import time
import re
import emoji
import json
import math
#import xlwt #导入excel官方模块,用于将字典生成excel
import pandas as pd #将字典列表转换为DataFrame
from tkinter import messagebox
 
root = tk.Tk()
#----------------------------登录功能函数--------------------------------
def bkn(Skey):
  t = 5381
  n = 0
  o = len(Skey)
  while n < o:
    t += (t << 5) + ord(Skey[n])
    n += 1
  return t & 2147483647
 
def ptqrtoken(qrsig):
  n = len(qrsig)
  i = 0
  e = 0
  while n > i:
    e += (e << 5) + ord(qrsig[i])
    i += 1
  return 2147483647 & e
 
def QR():
  url = 'https://ssl.ptlogin2.qq.com/ptqrshow?appid=715030901&e=2&l=M&s=3&d=72&v=4&t=0.'+str(time.time())+'&daid=73&pt_3rd_aid=0'
  r = requests.get(url)
  qrsig = requests.utils.dict_from_cookiejar(r.cookies).get('qrsig')
  with open(r'QQ.png','wb') as f:
    f.write(r.content)
  im = Image.open(r'QQ.png')
  im = im.resize((350,350))
  # print('登录二维码获取成功',time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
  im.show()
  return qrsig
 
def cookies(qrsig,ptqrtoken):
  while 1:
    url = 'https://ssl.ptlogin2.qq.com/ptqrlogin?u1=https%3A%2F%2Fqun.qq.com%2Fmanage.html%23click&ptqrtoken=' + str(ptqrtoken) + '&ptredirect=1&h=1&t=1&g=1&from_ui=1&ptlang=2052&action=0-0-' + str(time.time()) + '&js_ver=20032614&js_type=1&login_sig=&pt_uistyle=40&aid=715030901&daid=73&'
    cookies = {'qrsig': qrsig}
    r = requests.get(url,cookies = cookies)
    r1 = r.text
    if '二维码未失效' in r1:
      # print('二维码未失效',time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
      pass
    elif '二维码认证中' in r1:
      # print('二维码认证中',time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
      pass
    elif '二维码已失效' in r1:
      # print('二维码已失效',time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
      #重新获取二维码
      # qrsig = QR()
      pass
    else:
      # print('登录成功',time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
      cookies = requests.utils.dict_from_cookiejar(r.cookies)
      # print(cookies)
      uin = requests.utils.dict_from_cookiejar(r.cookies).get('uin')
      regex = re.compile(r'ptsigx=(.*?)&')
      sigx = re.findall(regex,r.text)[0]
      url = 'https://ptlogin2.qun.qq.com/check_sig?pttype=1&uin=' + uin + '&service=ptqrlogin&nodirect=0&ptsigx=' + sigx + '&s_url=https%3A%2F%2Fqun.qq.com%2Fmanage.html&f_url=&ptlang=2052&ptredirect=101&aid=715030901&daid=73&j_later=0&low_login_hour=0&#174;master=0&pt_login_type=3&pt_aid=0&pt_aaid=16&pt_light=0&pt_3rd_aid=0'
      r2 = requests.get(url,cookies=cookies,allow_redirects=False)
      targetCookies = requests.utils.dict_from_cookiejar(r2.cookies)
      skey = requests.utils.dict_from_cookiejar(r2.cookies).get('skey')
      break
    time.sleep(3)
  return targetCookies,skey
join_qun = {}
create_qun = {}
manage_qun = {}
def qun(cookies,bkn,num):
  url = 'https://qun.qq.com/cgi-bin/qun_mgr/get_group_list'
  data = {'bkn':bkn}
  cookies = cookies
  # print(cookies)
  r = requests.post(url,data = data,cookies = cookies)
  #--------------------传出去一个res的值,用于后面获取群列表的操作----------------
  res = r.text
  res = res.encode('utf-8', 'replace').decode()
  res1 = json.loads(res)
  global join_qun
  global create_qun
  global manage_qun
  if "create" in res1:
    create_qun = res1['create']
  else:
    create_qun = {}
  if "join" in res1:
    join_qun = res1['join']
  else:
    join_qun = {}
  if "manage" in res1:
    manage_qun = res1['manage']
  else:
    manage_qun = {}
  #--------------------传出去一个res的值,用于后面获取群列表的操作----------------
 
  regex = re.compile(r'"gc":(\d+),"gn')
  r = re.findall(regex,r.text)
  return cookies 
 
#----------------------------登录功能函数--------------------------------
#----------------------------群功能函数----------------------------------
def load_data(st,end):#加载数据需要传入st开始位置和end结束位置
  url = 'https://qun.qq.com/cgi-bin/qun_mgr/search_group_members'
  def str_cookie(state):
    str1 = ''
    for i in state:
      str1 = str1 + i + '=' + state[i] + '; '
    return str1
  cookie = str_cookie(state)
  # print('cookie='+cookie)
  headers = { 
    "cookie": cookie
  }
  def get_bkn():#从QQ群中获取bkn函数
    e = state['skey']
    t = 5381
    n = 0
    o = len(e)
    while n < o:
      t += (t << 5) + ord(e[n])
      n += 1
    return(2147483647 & t)
  # print(get_bkn())
  # gc = input('请输入要查询的群号:')
  global gc
  gc = show_qqqun_number() #群号
  data = {
    "gc": gc, 
    "st": st, 
    "end": end, 
    "sort": "0",
    "bkn": get_bkn()
  }
   
  response = requests.post(url,data=data,headers=headers,verify=False )
  response = response.text
  response = response.encode('utf-8').decode("unicode_escape")
  return response
 
def get_qq_member_count():#获取群成员数量函数
  response = load_data(0,0)
  qq_member_count = json.loads(response)['count'] #qq群人数
  # print(qq_member_count)
  return qq_member_count
 
 
qq_qun_info = []
def get_qq_member_list():#获取群成员列表函数
  global qq_qun_info #全局变量qq群信息列表
  qq_qun_info = []
  count = math.ceil(get_qq_member_count()/21) #需要循环的次数
  # print('需要循环的次数:'+str(count))
  n = 0 #用于计数
  j = 0 #计数器用于判断当前循环的次数
  num = 1 #用于给字典里的信息加序号
  while j < count:
    #load_data()参数的取值 第一次是从1到20 第二次是从21到42 第三次是从43到63以此类推保证不获取重复值
    response = load_data(n+j,n+20+j)
    res = json.loads(response)['mems']
    # print('res='+str(res))
    qq_name = '' # qq名字
    qq_qun_name = ''  # qq群名字
    qq_number = '' # qq号码
    sex = ''  # 性别
    qq_age = '' #q龄
    join_qun_time = '' # 入群时间
    last_speak_time = '' # 最后一次发言
    for i in res:
      qq_name = i['nick']
      #替换qq昵称中的\为空
      qq_name = filter_emoji(qq_name,'??????')
 
      qq_qun_name = i['card']
      #替换qq群昵称中的\为空
      qq_qun_name = filter_emoji(qq_qun_name,'??????')
       
      qq_number = str(i['uin'])
       
      sex = i['g'] #如果sex = 0则为男性, sex = -1未知, sex = 1为女性
      if sex == 0:
        sex = '男'
      elif sex == 1:
        sex = '女'
      elif sex == -1:
        sex = '未知'
      else:
        sex = '错误'
       
      qq_age = i['qage']
      join_qun_time = i['join_time'] #这里返回的是10位整数
      last_speak_time = i['last_speak_time']
      #将以上内容加入字典dict1中
      dict1 = {}
      dict1['num'] = num
      dict1["qq_name"] = qq_name
      dict1["qq_qun_name"] = qq_qun_name
      dict1["qq_number"] = qq_number
      dict1["sex"] = sex
      dict1["qq_age"] = qq_age
      #将十位数入群时间转为正常时间
      join_qun_time = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(join_qun_time))
      dict1["join_qun_time"] = join_qun_time
      #将十位数最后一次发言时间转为正常时间
      last_speak_time = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(last_speak_time))
      dict1["last_speak_time"] = last_speak_time
      #将字典dict1加入列表qq_qun_info列表中
      qq_qun_info.append(dict1)
 
      if select_var.get() == 0:
        table.insert('', 'end', values=(num, qq_name, qq_qun_name, qq_number, sex,qq_age,join_qun_time,last_speak_time))
        #滚动到table的最下方
         
        #打印输出日志 由于num是从1开始的 但是列表是从0计数,所以此处num-1
        scroll.insert(END, "\n"+str(qq_qun_info[num-1]))
        scroll.see("end")
        # print(qq_qun_info[num-1]) 
 
      num = num + 1 
    j = j + 1
    n += 20
  # print(qq_qun_info)
 
  member_count = get_qq_member_count()
  if member_count > 0:
    if(select_var.get() == 1):#选中
      messagebox.showinfo('提示','查询到'+str(member_count)+'个好友数据,正在扫描后四位信息,此过程可能会比较漫长,请耐心等待...')
      from_qq_get_info() #调用查后四位数据的函数
      messagebox.showinfo('提示','导入完成,一共导入'+str(member_count)+'个好友数据')
    else:
      messagebox.showinfo('提示','查询到'+str(member_count)+'个好友数据')
  else:
    messagebox.showinfo('提示','没有查询到任何好友数据')
   
  return qq_qun_info
  # print(qq_qun_info) #显示群成员列表
 
#利用qq号码获取更多信息,此方法耗时严重,不建议使用
def from_qq_get_info():
  time.sleep(2)
  headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36',
  }
  for i in qq_qun_info:
    response = requests.get(url,headers=headers)
    response = response.text
    response = json.loads(response)
    # print(response)
    if response['status'] == 200:
      qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]['phone'] = response['phone']
      qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]['diqu'] = response['phonediqu']
      qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]['lol'] = response['lol']
      qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]['wb'] = response['wb']
    else:
      qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]['phone'] = '未知'
      qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]['diqu'] = '未知'
      qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]['lol'] = '未知'
      qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]['wb'] = '未知'
 
    table.insert('', 'end', values=(i['num'], i['qq_name'], i['qq_qun_name'], i['qq_number'], i['sex'],i['qq_age'],i['join_qun_time'],i['last_speak_time'],i['phone'],i['diqu'],i['lol'],i['wb']))
    
    def log():
      scroll.insert(END, "\n"+str(qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)]))
      scroll.see("end")
    # print(qq_qun_info[qq_qun_info.index(i)])
    threading.Thread(target = log).start()
 
def export_excel(export):#将qq_qun_info列表保存为excel函数
  #将字典列表转换为DataFrame
  pf = pd.DataFrame(list(export))
  #指定字段顺序
  if select_var.get() == 1:
    order = ['num','qq_name','qq_qun_name','qq_number','sex','qq_age','join_qun_time','last_speak_time','phone','diqu','lol','wb']
  else:
    order = ['num','qq_name','qq_qun_name','qq_number','sex','qq_age','join_qun_time','last_speak_time']
  pf = pf[order]
  #将列名替换为中文
  columns_map = {
    'num':'序号',
    'qq_name':'qq昵称',
    'qq_qun_name':'qq群昵称',
    'qq_number':'qq号码',
    'sex':'性别',
    'qq_age':'Q龄',
    'join_qun_time':'入群时间',
    'last_speak_time':'最近发言时间',
    'phone':'手机号',
    'diqu':'地区',
    'lol':'lol',
    'wb':'微博UID'
  }
  pf.rename(columns = columns_map,inplace = True)
  #指定生成的Excel表格名称
  file_path = pd.ExcelWriter(save_path+'.xlsx')
  #替换空单元格
  pf.fillna(' ',inplace = True)
  #输出
  pf.to_excel(file_path,encoding = 'utf-8',index = False)
  #保存表格
  file_path.save()
 
#过滤特殊字符函数
def filter_emoji(desstr, restr=''):
  #desstr是要过滤的字符串
  #restr是替换的字符串
  # 过滤表情
  res = re.compile(u'[\U00010000-\U0010ffff\\uD800-\\uDBFF\\uDC00-\\uDFFF]')
  return res.sub(restr, desstr)
#----------------------------群功能函数----------------------------------
 
#----------------------------获取群列表----------------------------------
def get_allqun_list(group_name):####修改这里####修改这里####修改这里####修改这里####修改这里####修改这里
  if group_name == '我创建的群':
    # print('create_qun:',create_qun)
    return create_qun
  if group_name == '我加入的群':
    # print('join_qun:',join_qun)
    return join_qun
  if group_name == '我管理的群':
    # print('manage_qun:',manage_qun)
    return manage_qun
#----------------------------获取群列表----------------------------------
 
#----------------------------界面----------------------------------
label1 = tk.Label(root,text = 'QQ群号:')
label1.place(x = 150,y = 10)
label1.config(font = ('微软雅黑',12))
#-------------------------选择相应的分组----------------------------------
qq_qun_gc = []
qq_qun_gn = []
def show_group(*arg):
  global qq_qun_gc
  global qq_qun_gn
  qq_qun_gc = []
  qq_qun_gn = []
  all_qun1 = get_allqun_list(value_group.get())
  # print(all_qun1)
  for i in all_qun1:
    qq_qun_gc.append(i['gc'])
    gn = emoji.demojize(i['gn'])
    gn = re.sub(emoji.get_emoji_regexp(), r"?", gn)
    gn = filter_emoji(gn,'?')
    qq_qun_gn.append(gn)
  # print(qq_qun_gc)
  # print(qq_qun_gn)
  #下拉列表框中的值
  xiala_list["values"] = qq_qun_gn
  xiala_list.current(0)
value_group = StringVar()
#定义一个下拉列表
data_group = ["我创建的群","我管理的群","我加入的群"]
# if create_qun =={}:
#   data_group.remove('我创建的群')
# if join_qun =={}:
#   data_group.remove('我加入的群')
# if manage_qun =={}:
#   data_group.remove('我管理的群')
#创建一个下拉列表
group_list = ttk.Combobox(root, width = 10, height = 10, textvariable = value_group, state="readonly")
#设置字体
group_list.config(font = ('微软雅黑',12))
group_list.bind("<<ComboboxSelected>>",show_group) #事件的绑定
group_list.place(x = 230, y = 10)
#下拉列表框中的值
group_list["values"] = data_group
#-------------------------选择相应的分组----------------------------------
 
#-------------------------对应分组的群号----------------------------------
def show_qqqun_number(*arg):
  index1 = xiala_list.current()
  qq_qun_num = qq_qun_gc[index1]
  # print(qq_qun_num)
  return qq_qun_num
   
value = StringVar()
#创建一个下拉列表
xiala_list = ttk.Combobox(root, width = 13, height = 10, textvariable = value)
#设置字体
xiala_list.config(font = ('微软雅黑',12))
xiala_list.place(x = 360, y = 10)
#-------------------------对应分组的群号----------------------------------
 
screenwidth = root.winfo_screenwidth() # 屏幕宽度
screenheight = root.winfo_screenheight() # 屏幕&#12220;度
width = 1000
height = 500
x = int((screenwidth - width) / 2)
y = int((screenheight - height) / 2)
root.geometry('{}x{}+{}+{}'.format(width, height, x, y)) # &#12068;&#12073;以及位置
xscroll = Scrollbar(root, orient=HORIZONTAL)
yscroll = Scrollbar(root, orient=VERTICAL)
columns = ['序号', 'qq昵称', 'qq群昵称', 'qq号码', '性别', 'Q龄', '入群时间', '最近发言时间','手机号','地区','lol','微博UID']
table = ttk.Treeview(
    master=root, # &#12119;容器
    height=20, # 表格显&#12144;的&#12175;数,height&#12175;
    columns=columns, # 显&#12144;的列
    show='headings', # 隐藏&#12216;列
    xscrollcommand=xscroll.set, # x轴滚动条
    yscrollcommand=yscroll.set, # y轴滚动条
    )
xscroll.config(command=table.xview)
xscroll.pack(side=BOTTOM, fill=X)
yscroll.config(command=table.yview)
yscroll.pack(side=RIGHT, fill=Y)
table.pack(fill=BOTH, expand=True)
table.heading(column='序号', text='序号', anchor='w',
         command=lambda: print('序号')) # 定义表头
table.heading('qq昵称', text='qq昵称', ) # 定义表头
table.heading('qq群昵称', text='qq群昵称', ) # 定义表头
table.heading('qq号码', text='qq号码', ) # 定义表头
table.heading('性别', text='性别', ) # 定义表头
table.heading('Q龄', text='Q龄', ) # 定义表头
table.heading('入群时间', text='入群时间', ) # 定义表头
table.heading('最近发言时间', text='最近发言时间', ) # 定义表头
table.heading('手机号', text='手机号', ) # 定义表头
table.heading('地区', text='地区', ) # 定义表头
table.heading('lol', text='lol', ) # 定义表头
table.heading('微博UID', text='微博UID', ) # 定义表头
table.column('序号', width=50, minwidth=50, anchor=S, ) # 定义列
table.column('qq昵称', width=100, minwidth=100, anchor=S) # 定义列
table.column('qq群昵称', width=100, minwidth=100, anchor=S) # 定义列
table.column('qq号码', width=100, minwidth=100, anchor=S) # 定义列
table.column('性别', width=50, minwidth=50, anchor=S) # 定义列
table.column('Q龄', width=50, minwidth=50, anchor=S) # 定义列
table.column('入群时间', width=150, minwidth=150, anchor=S) # 定义列
table.column('最近发言时间', width=150, minwidth=150, anchor=S) # 定义列
table.column('手机号', width=100, minwidth=100, anchor=S) # 定义列
table.column('地区', width=100, minwidth=100, anchor=S) # 定义列
table.column('lol', width=100, minwidth=100, anchor=S) # 定义列
table.column('微博UID', width=100, minwidth=100, anchor=S) # 定义列
table.place(x = 10,y = 50)
 
#添加一个命令输出框 log
scroll=scrolledtext.ScrolledText(root,width=164,height=14,font=('黑体',10))
def Scroll(root):
  scroll.place(x=10,y=480)
Scroll(root)
 
#----------------------------操作数据------------------------------
#添加一个复选框
select_var = IntVar()
select = Checkbutton(root, text='查询后四位数据(耗时)', variable=select_var)
select.place(x = 520, y = 10)
 
def chaxun():
  #清空Scroll中的全部内容
  scroll.delete(1.0,END)
  #清除table中的数据
  table.delete(*table.get_children())
  #设置查询的线程
  threading.Thread(target=get_qq_member_list).start()
   
#添加一个btn1按钮
btn1 = tk.Button(root,text = '查询',command = chaxun)
btn1.config(font = ('微软雅黑',9))
btn1.config(width = 8)
btn1.place(x = 680,y = 10)
   
def save():
  export_excel(qq_qun_info)
  messagebox.showinfo('提示','保存成功')
save_path =''
def FileSave():
  global save_path
  save_path = tkinter.filedialog.asksaveasfilename(title='保存',initialfile=value.get(),filetypes=[('excel', '*.xlsx')])
  #如果用户点击了保存按钮则返回保存的文件名
  if save_path:
    save()
  else:
    messagebox.showinfo('提示','取消保存')
 
#添加一个btn2按钮
btn2 = tk.Button(root,text = '保存表格',command = FileSave)
btn2.config(font = ('微软雅黑',9))
btn2.config(width = 8)
btn2.place(x = 770,y = 10)
 
#----------------------------操作数据------------------------------
 
#----------------------------界面----------------------------------
 
if __name__ == '__main__':
  #---------------只调试界面请注释本段代码----------------
  global state
  qrsig = QR()
  ptqrtoken = ptqrtoken(qrsig)
  cookie = cookies(qrsig,ptqrtoken)
  skey = cookie[1]
  bkn = bkn(skey)
  ck = cookie[0]
  state = qun(ck, bkn,'434252251')#获取的cookie
  #---------------只调试界面请注释本段代码----------------
  root.iconbitmap('imgs/favicon.ico')
  root.geometry('1190x700')
  root.title("QQ群信息爬取")
  root.resizable(False, False)
  root.mainloop()

分享到此结束。文章源自黄强博客-https://huangqiang.me/356.html

weinxin
👈扫一扫加强子微信👍
持续互联网创业10年,追求实战落地,乐于分享利他。欢迎加微信好友,一起交流学习!
qiang
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: